Mice Dice อีกหนึ่งบริการ Goldclub สล็อตออนไน์ที่น่าเล่น

     เกมสล๊อตสุดมัน MICE DICE เกมหมุน (SPIN) กติกาเข้าใจง่าย หมุนเพื่อให้ได้สัญลักษณ์ภาพตรงตามกับที่เกมสล๊อตได้กาหนดกติกาเอาไว้ เงินรางวัลก็จะขึน้อยู่กับตัวแปร แค่นกี้็คว้าเงินรางวัลไปได้เลย สัมผัสความสนุกกับการเล่น Slot Online กับบริการสล็อตชั้นนอย่าง Goldclubslot ได้แล้ววันนี้

 

กติกาการเล่น เกมสล๊อต ออนไลน์ Mice Dice

     การเล่นเกมสล๊อตออนไลน์ Mice Dice รูปแบบการชนะในเกม จะต้องมี รูปสัญลักษณ์ รูปใดรูปหนึ่ง เรียงติดกันตั้งแต่ REEL 2 (ตัวหมุน 2) ขึ้นไป จากซ้ายไปขวา สามารถคละแถวได้ ถึงจะได้รางวัลเดิมพัน

 

mice-dice-goldclubslot

     หน้าเล่นของเกม Mice Dice หน้านี้จะแสดงภาพแถบหมุนสล๊อต, ยอดเครดิตคงเหลือ , ยอดเครดิตเดิมพันยอดเงินรางวัลที่เล่นได้ , เดิมพันสูงสุด ,เส้นเดิมพัน (LINE) 25เส้น

 


การเล่นเกมส์ เกมสล๊อต ออนไลน์ Mice Dice

1 คลิก้ที่ลูกศรข้างกับ ปุ่ม line เพื่อเพิ่มหรือลดจานวนเส้น
2. คลิก้ที่ลูกศรข้างปุ่ม bet เพื่อเพิ่มหรือลดเงินเดิมพันในแต่ละเส้น
3. คลิก้ที่ปุ่ม spin
4. คลิก้ที่ปุ่ม Auto Play เพื่อให้วงล้อหมุนแบบออโต้ตามเงื่อนไขที่ท่านตัง้ค่าไว้

 


การจ่ายรางวัลเดิมพัน เกมสล๊อต ออนไลน์ Mice Dice

     การคานวณเงินรางวัลของสล๊อตทุกๆสัญลักษณ์จะคิดจากซ้ายไปขวาใช้ในการคานวณตามตารางด้านล่าง ยกเว้นSCATTERสัญลักษณ์ภาพ ซึ่งจ่ายเป็นจานวนใดๆก็ได้

 

สัญลักษณ์ ชุดเดียวกัน 5 ภาพ ชุดเดียวกัน 4 ภาพ ชุดเดียวกัน 3 ภาพ ชุดเดียวกัน 2 ภาพ
goldclubslot-micedice-1 2500 500 100 10
goldclubslot-micedice-2 250 25 2 N/A
goldclubslot-micedice-3 1500 250 50 5
goldclubslot-micedice-4 1000 125 20 5
goldclubslot-micedice-5 goldclubslot-micedice-6 500 100 15 3
goldclubslot-micedice-7 goldclubslot-micedice-8 goldclubslot-micedice-9 200 30 5 N/A
goldclubslot-micedice-10 goldclubslot-micedice-11 goldclubslot-micedice-12 100 15 5 N/A

สแกตเตอร์

 

goldclubslot-micedice-2
รูปภาพ สแกตเตอร์

 

สัญลักษณ์ภาพคาสิโน คือSCATTER

SCATTER เพิ่มที่แถวที่ชนะ

SCATTER ที่ชนะคูณโดยผลรวมเดิมพัน

 


ตัวแทนสัญลักษณ์

 

goldclubslot-monstermayhem-12 goldclubslot-monstermayhem-13
ตัวแทนสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ภาพลูกเต๋าใช้แทนภาพอื่นๆได้ทุกภาพ ยกเว้นSCATTERสัญลักษณ์ภาพคาสิโน

 


รูปแบบ FREE GAME

รูปแบบฟรีเกมเริ่มทางานเมื่อสแกตเตอร์สัญลักษณ์ภาพหนูถือลูกเต๋า ตัง้แต่ 2 ภาพขึน้ไป จากซ้ายไปขวาขณะเล่นรูปแบบเกมปกติ

ทุกครัง้ที่ทอยลูกเต๋า ได้รางวัลฟรีเกมเท่ากับจานวนเลขหน้าลูกเต๋าที่ทอยได้

ถ้าได้ลูกเต๋า 2 ลูก จะได้ทอยอีก 1 ลูกพิเศษ รับรางวัลฟรีเกมพร้อมตัวคูณจนถึง x6

ถ้าได้ลูกเต๋าตัง้แต่ 3 ลูกขึน้ไป ทอยลูกเต๋าพิเศษ 2 ลูก รับรางวัลฟรีเกมพร้อมตัวคูณจนถงึ x2

ได้สแกตเตอร์สัญลักษณ์ภาพลูกเต๋าตัง้แต่ 2 ภาพขึน้ไป จากซ้ายไปขวาระหว่างเล่นรูปแบบฟรีเกม จะทอยได้เกมเพมิ่อีกในรูปแบบที่กาลังเล่นอยู่

-ทุกตาทเี่ล่นรีสปิน จะเล่นอยู่บนเส้น(line) และเงินเดิมพันที่ตัง้ค่าไว้จากตอนที่เริ่มเล่นเกม

 


รูปแบบ วิน วิน “WIN WIN”

รูปแบบวิน วิน โบนัส จะทางานก็ต่อเมื่อเล่นครบทัง้ 25 เส้น(line) เท่านัน้

รูปแบบ วิน วิน โบนัส เริ่มทางานเมื่อ เล่นฟรีเกมจบแล้ว ถ้าฟรีเกมโดยรวมชนะ (ไม่รวมการชนะครัง้แรก) ทัง้หมด 10 เกม ของเงินเดิมพันหรือน้อยกว่า

หากไม่มีการชนะระหว่างเล่นรูปแบบฟรีเกม รับรางวัลโบนัส 50xBet

ชนะฟรีเกมทัง้หมดมากกว่า 0 และน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 2 ได้รางวัลโบนัส 10xBet

ชนะฟรีเกมทัง้หมดมากกว่า 2 หรือน้อยกว่า หรือเท่ากับ 5 ได้รางวัลโบนัส 8xBet

ชนะฟรีเกมทัง้หมดมากกว่า 5 หรือน้อยกว่า หรือเท่ากับ 10 ได้รางวัลโบนัส 5xBet

 


รูปแบบการันตี “GUARANTEE”

 

goldclubslot-micedice-13
รูปแบบการันตีฟรีเกม มีมิเตอร์ลูกศรบอกจานวนเกมที่ยังเล่นไม่ครบ ก่อนที่รูปแบบนีเ้ริ่มทางาน

บังคับเดิมพัน x10 ต่อ เส้น(line) ในรูปแบบการันตี

ในรูปแบบการันตคีรัง้อื่นๆ มเิตอร์จะใช้กับเงินเดิมพันต่อ เส้น(line) ที่เพิ่มขึน้ด้วย

มิเตอร์ของรูปแบบการันตี แสดงถึงจานวนของเกมที่เหลืออยู่ ก่อนที่รูปแบบนีจ้ะเริ่มทางาน

การสุ่มที่เกิดขึน้ของรูปแบบฟรีเกม ระหว่างที่เล่นเกมรูปแบบปกติ มิเตอร์จะกลับไปตัง้ค่าใหม่ที่ 100

ถ้าไม่ชนะฟรีเกมแบบสุ่ม และมิเตอร์ลงไปที่จานวน 0 แล้ว ระบบรูปแบบการันตีจะเปลยี่นไปทางานในรูปแบบฟรีเกม

ได้รางวัลลูกเต๋า 2-5 ลูก ตามกฎกติกาของรูปแบบฟรีเกม

รางวัลรูปแบบฟรีเกมได้โดยรูปแบบการันตีที่เล่นทัง้ 25 เส้น(line) เท่านัน้

มิเตอร์กลับไปตัง้ค่าที่ 100 หลังจากเล่นรูปแบบการันตีแล้ว

ในทุกๆตาที่เล่นรูปแบบการันตี มเิตอร์จะมีค่าเป็นอิสระ และ ลดลงเมื่อเล่นเดิมพันต่อ เส้น(line) เท่านั้น

 


วิธีเร่งฟรีเกม

ผู้เล่นอาจพยายามเร่งให้รูปแบบการันตีฟรีเกมเกิดขึ้นได้ทุกเวลาถ้าเกมที่เหลืออยู่มีน้อยกว่า 100 เกม

รูปแบบการันตีฟรีเกม มีโอกาสเกิดซ้ำ และเกมที่เหลือจะเพิ่มขึ้น แต่จำนวนลูกศรลดลง จำนวนลูกศรคือโอกาสที่อาจชนะโบนัสฟรีเกม

กด “Play” บนปุ่ม Instant Trigger Chance เพื่อเข้าสู่หน้าจอรูปแบบนี้

กด “Return to Game” เพื่อยกเลิก หรือ กด “Play” เพื่อลุ้นฟรีเกม

ถ้าเลือก “Play” ลูกศรจะหมุนไปรอบๆวงล้อและหยุดที่วงล้อสล็อดสีเขียวหรือสีแดง

แสงไฟจะหมุนรอบๆวงล้อเพื่อสุ่มจำนวนตัวเลขของสล็อตสีเขียวหรือสีแดงคือสัญญาณการได้โบนัสฟรีเกม

ได้โบนัสฟรีเกมถ้าลูกศรชี้ไปที่สล็อตสีเขียว

ถ้าคลิ้ก “Play”เลือกเล่นรูปแบบการันตี มิเตอร์จะตั้งค่ากลับไปที่ 100 ไม่ว่าจะได้ฟรีเกมหรือไม่ก็ตาม

 


เส้น (Paylines)

goldclubslot-paylines-25

การเล่นแบบออโต้และตัวเลือกต่างๆ

คลิ้ก ปุ่ม “options” สามารถเข้าสู่เมนูหน้าจอของ Autoplay คลิ้กที่ “auto play” สามารถสั่งให้เกมเล่นโดยอัติโนมัติตามคำสั่งที่ได้กำหนดไว้ คลิ้กที่ “stop auto” เพื่อยกเลิกการทำงานของ Auto play

 


MICE DICE PROGRESSIVE JACKPOT

PROGRESSIVE JACKPOT สามารถชนะได้ในช่วงตอนท้ายสุดของเกมใดๆก็ได้

JACKPOTนัน้จะเกิดขึน้แบบสุ่ม

PROGRESSIVE JACKPOT ที่ชนะนาไปรวมกับผลชนะอื่นๆ JACKPOTที่สุ่มรวมกันจะเพิ่มขึน้ไม่เกิน 1.5 % จากรางวัลทัง้หมด

 


กฎกติกาอ่นืๆ

การชนะในเส้น(line) ที่แตกต่างกันจะถูกเพิ่มเข้าไป

การชนะแบบSCATTER จะถูกเพิ่มเข้าไปในการชนะแบบเส้น(line)

SCATTER ที่ชนะจะถูกคูณกับจานวนเงินเดิมพันทัง้หมด

การชนะแบบเส้น(line) จะถูกคูณกับจานวนเงินเดิมพันต่อเส้น(line)

จะนับเฉพาะเงินรางวัลสูงสุดในแต่ละเส้น(line) เท่านัน้

เงินรางวัลสูงสุดต่อการหมุน (spin) ในแต่ละครัง้ คือ 50,000 x จานวนเงินเดิมพันต่อเส้น(line)